Två nya EU direktiv

2022 röstade EU-parlamentet igenom CER- och NIS2-direktivet. Senast 17 oktober 2024 måste samtliga av EU:s medlemsstater lagstiftat i enlighet med direktiven och de ska efterlevas.

Motståndskraft i samhällsviktig verksamhet – CER-direktivet
Säkerhet i nätverk och informationssystem – NIS 2-direktivet

CER-direktivet

Ett ramverk som ska ge stöd till medlemsstaterna avseende säkerställande av samhällsviktig verksamhets förmåga att förebygga, motstå och hantera störningar eller avbrott i verksamheten. Gäller oavsett om störningen eller avbrottet har föranletts av t.ex. naturolyckor, terroristattacker, pandemier eller andra allvarliga händelser.

Vilka verksamheter föreslås att omfattas av CER?

Energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsplatser, dricksvatten, avloppsvatten, digital infrastruktur, offentlig förvaltning, hälso- och sjukvårdssektorn och rymd.

NIS-direktivet

Ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Tillförlitligheten och säkerheten i dessa system anses grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet.
Den inre marknadens funktion.

Vem omfattas av NIS2?

Föreslagna sektorer – väsentliga sektorer
• Avloppsvatten • Bankverksamhet • Digital infrastruktur • Dricksvatten • Energi
• Finansmarknadsinfrastruktur • Hälso- och sjukvårdssektorn• Offentlig förvaltning • Rymden • Transport

Föreslagna sektorer – viktiga sektorer
• Avfallshantering • Digitala leverantörer • Post- och budtjänster • Produktion, bearbetning och distribution av livsmedel • Tillverkning, produktion och distribution av kemikalier
• Tillverkning av • medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik • datorer, elektronikvaror och optik• elapparatur • övriga maskiner • motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar • andra transportmedel

Mer information

https://www.msb.se/siteassets/dokument/aktuellt/kalender/2021/sevesokonferensen/2.-cer-och-nis2-direktiv—msb.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689333